Algemene Voorwaarden Polshorloge Nederland

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag : kalenderdag;
Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: 321media – The Branding Agency
handelend onder de naam/namen: Polshorloge Nederland

Vestigings- & bezoekadres:
Hunzeweg 3
9473TA De Groeve

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@321media.nl

KVK 54478502 –
BTWnr: NL851321203B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr)
Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sqc.nl).
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 – Branchegarantie

Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Polshorloge Nederland
Hunzeweg 3
9473TA De Groeve
info@321media
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Gebruiksvoorwaarden website Polshorloge Nederland

Versie van 01 januari 2018

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Klantaccount
Artikel 4 – Voorwaarden gebruik van de Website
Artikel 5 – Bestellingen
Artikel 6 – Veilingen
Artikel 7 – Reviews
Artikel 8 – Beëindiging account en functionaliteiten Website
Artikel 9 – Privacy en persoonsgegevens
Artikel 10 –Intellectuele eigendom en informatie van derden
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Diversen

Artikel 1 – Definities

• Account: de account die Gebruiker via de Website dient aan te maken om bestellingen te kunnen plaatsen, deel te nemen aan Veilingen en Reviews te kunnen plaatsen.
• Andere Verkoper(s): een derde partij die via de Website producten aan Gebruikers aanbiedt.
• Gebruiker: iedere bezoeker van de Website.
• Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden websites polshorloge-nederland.nl.
• Review: de beoordeling die Gebruiker kan geven over polshorloge-nederland.nl, de Website en/of Andere Verkoper(s).
• Veilingen: de veilingen die door polshorloge-nederland.nl worden aangeboden op de Website.
• Polshorloge Nederland: polshorloge-nederland.nl gevestigd te De Groeve aan de Hunzeweg3
• Website: de website zoals actief onder de URL polshorloge-nederland.nl en iedere andere door 321Media aangewezen website, URL of applicatie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, daaronder begrepen het gebruik van de Account.

2. Polshorloge Nederland heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Website zijn gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 – Klantaccount

1. Om bestellingen te kunnen plaatsen, mee te doen aan Veilingen en om reviews te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk om een Account aan te maken. Gebruiker kan een Account aanmaken door de gevraagde informatie in te vullen op het online formulier op de Website. Dit formulier is vindbaar op de Website onder de aanduiding “Nieuwe klant?”.

2. Om een Account aan te maken dient Gebruiker:

a. minimaal 18 jaar te zijn op het moment dat de Account wordt aangevraagd;
b. over een geldig e-mailadres te beschikken.

3. Nadat de Account is aangemaakt, ontvangt Gebruiker een e-mail ter bevestiging. Zodra de Account actief is, kan gebruiker inloggen met zijn e-mailadres en zijn zelfgekozen wachtwoord.

4. Met een bepaald e-mailadres kan slechts eenmaal een Account worden aangemaakt. Een Account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker die de Account heeft aangemaakt.

5. Gebruiker staat ervoor in dat de gegevens die hij in het kader van zijn Account en iedere verdere communicatie met Polshorloge Nederland verstrekt juist, volledig en up to date zijn. Eventuele wijzigingen in de persoonlijke gegevens kan Gebruiker zelf doorgeven door in te loggen op zijn Account en de wijzigingen door te voeren.

6. Gebruiker dient het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of zijn Account.

7. Gebruiker moet verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van het wachtwoord en/of de Account direct per e-mail melden aan Polshorloge Nederland. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door Polshorloge Nederland van deze melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of de Account wordt gemaakt.

8. Indien Polshorloge Nederland constateert of redelijkerwijs kan vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Account van Gebruiker, heeft Polshorloge Nederland het recht de betreffende Account onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Polshorloge Nederland hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat Polshorloge Nederland aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

Artikel 4 – Gebruik van de Website

1. Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en betrouwbaar zijn. Polshorloge Nederland heeft het recht om de juistheid van verstrekte informatie en gegevens te controleren en informatie en gegevens van Gebruiker te verwijderen indien deze onjuist blijken te zijn of de juistheid niet vast komt te staan.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan om:

• de werking van de Website te verstoren of programmatuur te gebruiken die de werking van de Website zou kunnen verstoren;
• processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige internetgebruikers hindert of het gebruik van de Website nadelig beïnvloed;
• zich voor te doen als een andere Gebruiker.

3. Het is Gebruiker niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (door middel van deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polshorloge Nederland.

Artikel 5 – Bestellingen

1. Op alle bestellingen bij Polshorloge Nederland via de Website zijn de algemene voorwaarden van Polshorloge Nederland en de retourvoorwaarden van Polshorloge Nederland van toepassing. Met deze algemene voorwaarden en de retourvoorwaarden gaat Gebruiker akkoord bij het aanmaken van zijn account.

2. Op bestellingen bij Andere Verkopers via de Website zijn de algemene voorwaarden en retourvoorwaarden van de betreffende Andere Verkoper(s) van toepassing. Deze zijn vindbaar op de bedrijfspagina van de Andere Verkoper(s). Indien de Andere Verkoper(s) geen eigen retourvoorwaarden hanteert, zijn de retourvoorwaarden van Polshorloge Nederland van toepassing op de koopovereenkomst tussen Gebruiker en de Andere Verkoper(s).

Artikel 6 – Veilingen

1. Op deelname aan Veilingen die Polshorloge Nederland via de Website aanbiedt, zijn de veilingvoorwaarden van Polshorloge Nederland van toepassing. Met deze veilingvoorwaarden gaat Gebruiker akkoord bij het aanmaken van zijn account, althans op het moment dat Gebruiker voor het eerst deelneemt aan een Veiling.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan het biedingsproces tijdens Veilingen op oneigenlijke wijze te beïnvloeden.

Artikel 7 – Reviews

1. Gebruiker kan na een aankoop via de Website door of namens Polshorloge Nederland gevraagd worden om Polshorloge Nederland, de Website en/of Andere Verkoper(s) te beoordelen door een Review te geven. Polshorloge Nederland heeft voor onbepaalde tijd het recht – maar niet de verplichting – om een Review op de Website te plaatsen of anderszins te publiceren, inclusief de door Gebruiker opgegeven naam, woonplaats en de datum van de Review.

2. Voor zover een derde partij de Reviews namens Polshorloge Nederland verzamelt, zijn de algemene voorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden van die betreffende partij van toepassing op de Reviews.

3. Polshorloge Nederland heeft het recht om een Review over een Andere verkoper niet op de Website te plaatsen of te verwijderen indien de Andere Verkoper aantoont dat de betreffende Review:

• in strijd is met wet- of regelgeving;
• in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden;
• uitsluitend een productreview betreft;
• niet over de betreffende Andere Verkoper gaat;
• (een) persoonsgegeven(s) van een derde bevat;
• een URL of reclame bevat;
• Frauduleus is.

Artikel 8 – Beëindiging Account en functionaliteiten Website

1. Polshorloge Nederland heeft het recht om Gebruikers te weigeren of hun Account eenzijdig te beëindigen indien daar aanleiding toe bestaat, zoals in geval van:

• oneigenlijk gebruik of misbruik van de Website en/of de account;
• het niet-naleven van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Veilingvoorwaarden;
• het niet-naleven van overeenkomsten tussen Gebruiker en Polshorloge Nederland en/of Andere Verkoper(s).

2. Daarnaast is Polshorloge Nederland gerechtigd om bepaalde gebruiksmogelijkheden te beperken, niet toe te kennen of in te trekken of het gebruik van de Account tijdelijk te blokkeren in de gevallen zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.

3. Polshorloge Nederland heeft altijd het recht om bepaalde functionaliteiten die beschikbaar zijn via de Website niet langer ter beschikking te stellen of aan te passen.

Artikel 9 – Privacy en persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die Gebruiker aan Polshorloge Nederland verstrekt, zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden door Polshorloge Nederland verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Polshorloge Nederland. Deze gegevens worden door Polshorloge Nederland onder andere gebruikt in het kader van het beheer van Accounts en Veilingen, verwerking van bestellingen, bezorging, facturatie en eventuele bemiddeling bij geschillen tussen Gebruiker en Andere Verkoper(s).

2. Gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens altijd inzien, wijzigen of aanvullen door in te loggen op zijn Account.

3. Polshorloge Nederland verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit bijvoorbeeld nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker. Zo verstrekt Polshorloge Nederland de NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer van Gebruiker aan Andere Verkoper(s) voor zover dat nodig is om uitvoering te geven aan een koopovereenkomst tussen Gebruiker en Andere Verkoper(s).

4. De communicatie tussen Gebruiker en Andere Verkoper(s) verloopt via een e-mail applicatie van Polshorloge Nederland. Deze communicatie wordt door Polshorloge Nederland op haar servers opgeslagen en kan door Polshorloge Nederland worden ingezien en gebruikt om:

• Gebruiker en/of de Andere Verkoper(s) in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
• te beoordelen of de Andere Verkoper(s) aan de aan haar gestelde vereisten voldoet/voldoen; en
• procesverbeteringen te analyseren.

5. Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om de ingevoerde inloggegevens te onthouden. Daarnaast worden op de Website cookies ingezet van derden.

6. Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat Gebruiker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of dat Gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van de Website en/of de Account.

7. Polshorloge Nederland behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van Gebruiker op de Website vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via de account van Gebruiker misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Website.

8. Voor meer informatie over het gebruik dat Polshorloge Nederland maakt van de persoonsgegevens van Gebruikers en over het gebruik van cookies op de Website, wordt verwezen naar het privacybeleid van Polshorloge Nederland zoals vindbaar op de Website.

Artikel 10 –Intellectuele eigendom en informatie van derden

1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website bij Polshorloge Nederland, voor zover deze rechten niet berusten bij derden/licentiegevers van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.

2. Gebruiker mag (de informatie op) de Website raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Polshorloge Nederland.

3. De informatie op de Website is deels afkomstig van derden, zoals Andere Verkopers en andere Gebruikers (in geval van Reviews). Polshorloge Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of onrechtmatige informatie van derden op de Website.

4. De Website kan links bevatten naar externe internetpagina’s. Polshorloge Nederland is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Gebruiker erkent dat in geval van bestellingen bij Andere verkoper(s) de koopovereenkomst tot stand komt tussen Gebruiker en Andere Verkoper(s) en dat Polshorloge Nederland geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.

2. Polshorloge Nederland is dan ook niet verplicht tot het verifiëren of controleren van kwaliteit, kwantiteit of hoedanigheid van de producten die door Andere Verkoper(s) worden aangeboden op de Website en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het feit dat die informatie onjuist, onvolledig of onrechtmatig blijkt te zijn.

3. Mocht Polshorloge Nederland desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de koopprijs van het betreffende product dat de Andere Verkoper aan Gebruiker in rekening heeft gebracht.

4. De aansprakelijkheid van Polshorloge Nederland van welke aard dan ook is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Polshorloge Nederland uitkeert in het betreffende geval.

Artikel 12 – Diversen

1. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Polshorloge Nederland zal de betreffende bepaling in dat geval vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling benadert.

2. Op het gebruik van de Website, het gebruik van de account en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.